Nowy Sącz, Polsko

Informatika

Informatyka

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: informatické
Studijní systém : denní, externí
Studia na kierunku Informatyka dają wszechstronne przygotowanie do pracy w zawodzie informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem technologii internetowych, multimedialnych oraz sfery zastosowań w biznesie.

Program studiów został zaplanowany tak, by z jednej strony dać konkretne przygotowanie praktyczne, z drugiej zaś solidne podwaliny teoretyczne, pozwalające szybko dostosować się do zmieniających się zapotrzebowań na rynku pracy.


Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia te kończą się obroną pracy inżynierskiej i nadaniem tytułu zawodo¬wego inżyniera informatyki. Program studiów obejmuje ponad 2300 godzin zajęć dydaktycznych i minimum 4 tygodnie praktyk zawodowych. Na liczbę tę składa się: 285 godzin przedmiotów kształcenia ogólnego, 440 godzin przedmiotów podstawowych, 1080 godzin przedmiotów kierunkowych, 500 godzin przedmiotów specjalnościowych. Przeważającą część programu stanowią treści techniczne realizowane w formie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych, w doskonale wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach i pracowniach komputerowych.


Duża część zajęć z przedmiotów informatycznych prowadzona jest w nowatorskiej formie konwersatoriów i repetytoriów. Studenci pracują w małych grupach. Daje to lepsze warunki do zdobywania wiedzy oraz podnosi jakość kształcenia. Wszystkie materiały są z wyprzedzeniem zamieszczane są w Intranecie, co pozwala na lepsze przygotowanie się studentów do zajęć i prowadzenie ich w formie dyskusji, a nie tradycyjnego wykładu.


Zajęcia dydaktyczne w WSB-NLU prowadzą wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowi. Wykładowcy współpracują z firmami informatycznymi w kraju i na świecie. Doświadczenie dydaktyczne i znajomość nowoczesnych technik nauczania zawdzięczają pracy w renomowanych uczelniach polskich, amerykańskich, japońskich i niemieckich. Na ich dorobek naukowy składają się liczne publikacje w prestiżowych czasopismach międzynarodowych.


Daje to studentom WSB - NLU możliwość angażowania się w projekty badawcze i aplikacyjne prowadzone przez kadrę WSB-NLU, jak również ekspertów z firm. Projekty te, są okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w czasie zajęć. W ten sposób podnosi się jakość kształcenia w dziedzinie informatyki, wzbogacając edukację teoretyczną, praktyką realizowaną w otoczeniu gospodarczym Uczelni

Kontakt:

ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
Tel. 18 44 99 100
Privacy Policy